top of page

Om oss

Bak PlussLab står næringsklynger og bransjeforeninger som representerer norske bedrifter over hele landet innen møbel, interiør, mote, sport og tekstil.

PlussLab er et nasjonalt kompetansesenter som skal fremme innovasjon, kommersialisering og bærekraftig utvikling av bransjene møbel, interiør, mote, sport og tekstil.

Bedrifter innen disse bransjene står overfor store utfordringer som global konkurranse og miljøskadelige følger av produksjon og overforbruk. Samtidig byr digitalisering og omstilling til sirkulær økonomi på enorme muligheter. Det er et stort potensial i å jobbe sammen på nye måter for å møte endringene og for doble bransjens eksportvolum innen 2030.

Vi skal derfor koble bedrifter med forsknings-, utdannings- og andre innovasjonsmiljøer for å utforske felles utfordringer, utvikle kompetanse og finne nye løsninger. Målet er å øke innovasjonsnivået, konkurranseevnen og verdiskapingen langs hele den norske verdikjeden.

Mote_Kastel sko_foto_Kastel.jpg

Mulighet for å doble industrien innen 2030

Samlet utgjør disse bransjene en stor andel av norsk ferdigvareindustri, en av landets største industrier med rundt 8000 bedrifter og 60 000 ansatte. Denne industrien produserer for 121 milliarder og eksporterer for 61 milliarder kroner i året, og lager produkter både for hjem og livsstil til private kunder, offentlig sektor og kontraktsmarkedet. Produsentene har bygget sterke merkevarer ved hjelp av design, innovasjon og produktutvikling og inkluderer noen av Norges største eksportsuksesser. Denne delen av ferdigvareindustrien kalles derfor designindustrien.

I dag står ferdigvareindustrien overfor store utfordringer i møte med internasjonal konkurranse, mer krevende markedstilgang, nye handlemønstre og miljøskadelige følger av produksjon og overforbruk. Samtidig byr digitalisering, endrede globale markeder og en omstilling til en sirkulær økonomi på store muligheter. Den internasjonale interessen for norsk design og livsstilprodukter har vokst enormt de siste tiårene, men norske bedrifter kan likevel bli enda sterkere på markedsorientering og synliggjøring.

En rapport om internasjonalisering fra Norsk Industri fra 2019 viser at det kan være mulig å doble eksporten og antall ansatte i ferdigvareindustrien innen 2030. Det er derfor enormt potensial i å jobbe på nye måter for å styrke og utvikle hele den norske designindustrien.

Glasskule-05.jpg

Sammen om felles utfordringer

PlussLab skal samle norske bedrifter innen interiør, mote, sport og tekstil som er fysisk spredd over hele landet, men som står overfor mange av de samme utfordringene. Som et samlet innovasjons- og utviklingsmiljø kan vi adressere bransjenes behov overfor myndigheter, politikere, virkemiddelapparat, klynger, akademia og forskningsinstitusjoner.

Tekstil_3D strikk_sport_foto_Tommy Rasmu

Ønsker du å delta?

Samarbeid
Bedrifter kan bli tilknyttet PlussLab som partner eller deltaker gjennom et av våre prosjekter.

Kontakt oss
Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon.
Tekstil_3D strikk detaljer_2_foto_Tommy
Initiativtakere

Initiativtakere

Mote_Oleana_foto_Oleana.jpg

Bak PlussLab står næringsklyngene Norwegian Rooms, Møbelkraft, Norwegian Fashion & Textile Agenda, foreningen Norwegian Fashion Hub, og Norsk Industri med bransjeforeningene Designindustrien og Teko.

 

Ved å forene krefter fra ulike og mindre grener av designindustrien kan vi stå sterkere sammen, lære av hverandre og dele erfaringer for å utvikle mer bærekraftige og langsiktige forretningsmodeller. Senteret skal koble aktører som er fysisk spredd og være et samlet innovasjons- og utviklingsmiljø som kan adressere bransjenes felles behov overfor myndigheter, politikere, virkemiddelapparat, klynger, akademia og forskningsinstitusjoner.

+Lab

Tekstil_3D strikk detaljer_1_foto_Tommy

Norwegian Rooms® Cluster
En nasjonal næringsklynge som skal være et kraftsenter for sterke og innovative merkevarebedrifter i norsk design- og ferdigvareindustri.

Norwegian Fashion & Textile Agenda
Næringsklynge med Arena Pro-status for bedrifter i norsk mote- og tekstilindustri.

 

Norwegian Fashion Hub

Bransjeforening for en mer bærekraftig og verdiskapende norske mote- og tekstilindustri som samarbeider tett med næringsklyngen Norwegian Fashion & Textile Agenda.
 

Norsk Industri - Designindustrien
Bransjeforening som skal styrke norske produsenter av design- og ferdigvarer med mål om å doble deres eksportvolum innen 2030.

 

Norsk Industri - Teko
Bransjeforening for norske tekstil-, konfeksjons-, sko- og sportsutstyrsprodusenter

Dette er PlussLab AS
PlussLab AS ble stiftet i februar 2022,
av Norsk Industri Designindustrien, Norwegian Fashion & Textile Agenda, Sykkylven kommune og arbeidstaker organisasjonene Industri Energi og Fellesforbundet.

 

PlussLab AS/ Oslo

Organisasjonsnummer 928 719 502/

c/o NHO, Pb. 7072 Majorstuen, 0306 OSLO

 

PlussLab AS/ Sykkylven

Org.nummer 928 903 605/

Pilgata 10, 6230 SYKKYLVEN


Kontonummer/ 3905 15 09920

 

bottom of page